VETLANDA RUNSTENSLUND
 
Vetlanda och omgivande trakter nära Emån är rika
på fornlämningar från vikingatiden, fram till år 1050.
En stor mängd gravfält och den största koncentrationen i
Småland av runstenar - 31 kända runinskrifter - finns här.
Av dessa 31 är fem nu försvunna. Vid restaurering av Vetlanda
kyrka 1953 påträffades två stenar som kan beskådas i kyrkans
ingång. Inget område i Småland har så många stenkyrkor från
äldre medeltid som nuvarande Vetlanda och Sävsjö kommuner.
 
Byggmästare Erik Sköld, Vetlanda, har år 2002 utfört dessa
nytillverkade runstenar utifrån en av flera möjliga tolkningar.
De försvunna stenarna har beskrivits och avbildats med viss
variation i olika källor.
 
Runstenarna är troligen från början av 1000-talet
(de enkla textslingorna och korset talar för detta). Två av
stenarnarna vittnar om kristen tro, genom korset och ordet "Gud".